Oka Yuzu Rice Vodka

Oka Yuzu Rice Vodka

  • Producer: Oka Brand
  • Region: Kyushu, Japan
  • Spirit: Vodka
  • Alcohol: 35%
View full details

Oka Yuzu Rice Vodka