Hana Premium Soju

Hana Premium Soju

  • Producer: Hana
  • Region: Brooklyn, NY
  • Spirit: Soju
  • Alcohol: 60%
  • size: 375mL
View full details

Hana Premium Soju